کالاها

رهافول _ آهن+ فولیک اسید / 30ع

رها - کپسول

موکسیفلوکساسین400 / 10ع

داروپخش - قرص

ایبوپروفن400 / 100ع

لقمان - قرص

سفالکسین 250 / 100مل

لقمان - سوسپانسيون

دی والپروئکس 250 / 100ع

امین - قرص

اریترومایسین 400 / 100ع

کیمیدارو - فيلم کوت

ایبوپروفن 400 / 100ع

داروپخش - قرص

ولدیک100_دیکلوفناک سدیم / 100ع

رها - قرص

اس امپرازول40 / 14ع

رامو فارمین - کپسول

لوراتادین60مل

رامو فارمین - شربت

دیازپام 5 / 100ع

سبحان دارو - قرص

کلسی فان_کلسیم+منیزیم+زینک_90ع

رها - قرص

مبورین 200 / 30ع

رامو فارمین - کپسول

سینورکس آر ایکس / 60ع

الیت - شربت

هانی سول 120 مل

متین آسا - شربت